ghana

HOME » GHANA » BELEIDSPLAN

BELEIDSPLAN

Waarom doen we dit werk?
De leden van de Ghana Werkgroep voelen zich wereldburgers en willen graag een steentje bijdragen aan het opheffen van de ongelijkheid van welvaart en macht in de wereld.

Hoe doen we dat?
Door het ondersteunen van groepen in Ghana om activiteiten te ontwikkelen die beogen verbetering te brengen in hun leefomstandigheden en hen daarbij te helpen met raad en daad, om zo de armoede te bestrijden. Daarbij wordt gewerkt met plaatselijke projectleiders. 

Waar werken we?
De groep richt zich op het Noordoosten van Ghana. De leefomstandigheden zijn daar zwaar. Het klimaat is warm en droog en er is meestal maar één regenperiode per jaar en die wordt door de veranderende klimaatomstandigheden steeds onregelmatiger. Het gebied grenst aan de Sahel. Door de erosie is de grond erg onvruchtbaar. Het is een landbouwgebied en er is weinig werkgelegenheid. Als de oogst mislukt is volgt een hongerperiode. De meeste mensen leven onder de armoedegrens. Veel mannen en jongens trekken naar het zuiden, waardoor er veel vrouwen en kinderen achterblijven.

De problemen kunnen als volgt worden samengevat:

  • Onvruchtbare, eroderende grond
  • Lage opbrengsten
  • Slechte inbreng van de mannen in de zorg voor akkers en vee
  • Inefficiënte en arbeidsintensieve gereedschappen
  • Geen of zeer beperkte kredietmogelijkheden voor kleine boeren
  • Veranderend klimaat
  • Beperkte afzetmarkt

De traditionele man-vrouw verhoudingen zijn in het nadeel van vrouwen. Ondanks het feit dat zij het meeste werk verrichten hebben zij traditioneel geen eigendomsrechten voor roerende en onroerende goederen.

Wat willen we bereiken?
Dat arme inwoners van Noord-Ghana met eigen inzet hun levensomstandigheden kunnen verbeteren. Bovendien willen wij mensen er van bewust maken dat ontwikkelingswerk geen overbodige luxe is.

Projectplannen
Plaatselijke projectleiders komen met plannen. In de loop der jaren gelukt het de projectleiders in Ghana steeds beter om plannen in projectvormen om te zetten.

De Ghana werkgroep beoordeelt de projecten aan de hand van criteria, maakt keuzes, gaat akkoord of stelt bij en zorgt voor financiering.

Criteria voor ondersteuning project
De criteria zijn in de loop der jaren veranderd. Op dit moment wil de groep liever niet investeren in gebouwen, maar in mensen. Verder moet een project gericht zijn op de inzet van de mensen zelf, niet individueel gericht, maar op een grotere gemeenschap, verbeterde leefomstandigheden. Bovendien moet het zelfstandig verder kunnen gaan.

Contact projectleiders
Tijdens de uitvoering van het project wordt regelmatig via mail en telefoon en whatsappjes contact onderhouden. Ook worden foto’s en filmpjes gemaakt en verstuurd. .

Evalueren projecten
Na afloop maakt de projectleider een verslag, zowel inhoudelijk als financieel.

Verantwoording
Via nieuwsbrieven, website en jaarverslag legt de werkgroep verantwoording af van haar activiteiten. 

Beloningsbeleid
De bestuursleden ontvangen geen financiële beloning voor hun werkzaamheden. Gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten
Deze zijn te vinden op de website onder projecten, in de 2 keer per jaar verschijnende nieuwsbrief en in het jaarverslag.